În urma publicării articolului Primarul Dobre dorește măsuri aspre la SGU: Nu se mai poate așa!, în ediția din data de 19.03.2018 a Republikanews., remitem mass-media următorul punct de vedere:

Întrucât nu am luat la cunoștință, în mod direct, de cele afirmate de primarul municipiului, facem următoarele precizări cu privire la declarațiile citate în publicația mai sus amintită, în scopul unei informări reale a opiniei publice, în contextul în care nu există niciun drept la replică al edilului municipiului, cu privire la neasumarea de către dumnealui a acestora.

Situația dificilă a societății noastre a fost generată de managementul defectuos, coroborat cu prejudiciile create, în perioada 2012-2017, aspect confirmat în Raportul Camerei de Conturi Prahova din luna martie 2018, precizările organului de control certificând deciziile luate de actualul Consiliu de Administrație, anume, cele prin care au fost revocați din funcție Directorul General, domnul Donald Constantin, Directorul Economic, doamna Elena Trican, și Directorul Direcției Juridic Contencios – Resurse Umane, domnul Gheorghe Constantin, acestia fiind considerați responsabili în cele mai multe dintre neregulile semnalate în raportul sus-menționat.

Astfel, pe această cale, dorim să-i reamintim d-lui Primar faptul că managerul societății, în perioada menționată, a fost  dl. Constantin Donald Nicolae, actualul consilier al dumnealui, numit șef Serviciu Parc Municipal Vest.

Consecințele managementului defectuos au fost traduse prin blocarea conturilor societății, în vara anului 2017, urmată de eșalonarea datoriilor acesteia pentru o perioada de 5 ani, aspect care grevează societatea de lichidități și în prezent, ridicând probleme în ceea ce privește desfășurarea fluentă a activității.

În aceste condiții, prin eforturile tuturor angajaților, în perioada octombrie 2017 – martie 2018 (6 luni), după rezilierea contractului de mandat al d-lui Constantin Donald Nicolae, s-a reușit achitarea a 3 milioane lei din datoriile societății, printr-o administrare riguroasă a fondurilor, concomitent cu asigurarea derulării zilnice a activității.

În același timp, precizăm că încasările societății pe primele două luni din acest an, în procente, comparativ cu anii anteriori, evidențiază o evoluție pozitivă a acesteia, pe următoarele domenii de activitate, după cum urmează:

  1. a) parcări: 39,24% și 69,22% creștere comparativ cu anul 2017, respectiv 2016;
  2. b) blocări: 267,25% și 228,45% creștere comparativ cu anul 2017, respectiv 2016;
  3. c) cimitire 57,63% și 34,67% creștere comparativ cu anul 2017, respectiv 2016;

situația, în detaliu, fiind prezentată în finalul prezentei.

Nu înțelegem de ce o publicație care a primit contracte de publicitate în valoare de 21.800 lei, în perioada aprilie 2016 – iunie 2017, în mandatele d-lui Constantin Donald Nicolae, pentru promovarea imaginii și punctelor de vedere ale acestuia cu privire la „eficiența managementului” său, se situează acum de partea cealaltă a baricadei, criticând, în numeroase articole, „singura societate a Consiliului Local aflată pe profit”, sintagma des întâlnită în articolele prezentate de acest ziar online, care, odată cu revocarea fostului director general, Donald Constantin, s-a dovedit a fi una utilizată în scop propagandistic și voit.

În ceea ce privește criticile din ultima perioadă, aduse SGU Ploiești SRL, de
dl. Adrian Dobre, primarul municipiului, ne rezumăm în a reproduce afirmațiile
d-lui Constantin Donald Nicolae, din data de 25.10.2016, din aceeași publicație:

„Am urmărit, cu interes, conferința de presă, desfășurată astăzi, 25.10.2016, la sediul județean al PNL Prahova, eveniment din care nu am putut reține decat realitatea pe care toți ploieștenii o văd: PNL își continuă politica distructivă care face atât de mult rău municipiului Ploiești! Acest partid dovedește, încă o dată, că nu are ce să comunice, urmărind împreună cu primarul Adrian Dobre doar distrugerea și discreditarea SGU, singura societate din subordinea Consiliului Local care înregistrează profit la acest moment.”

 

 

 

În scopul unei informări complete și corecte a mass-media, în ceea ce privește situația reală a S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL, vă remitem următoarele precizări, în detaliu, pentru fiecare din aspectele prezentate în articolele de presă din ultima perioadă, în cadrul punctului de vedere redat mai jos:

Informare de presă

Urmare a articolelor publicate, în ultima perioadă, în presa locală, cu privire la situaţia societăţii denumită, în mod voit, “reţeta dezastrului”, “SGU pe copcă” şi nu numai, conducerea Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L.  informează cetăţenii municipiului Ploiești cu privire la datele reale care conturează direcţia, pe care societatea o susţine la acest moment.

În acest sens, Consiliul de Administraţie numit prin Hotărârea AGA nr. 42/31.05.2017, a constatat deficiențe grave de management, revocând din funcţie fostul Director General,
domnul Donald Constantin Nicolae, fostul Director Economic, doamna Elena Trican, şi fostul Director Juridic Contencios – Resurse Umane, domnul Gheorghe Constantin, având în vedere rapoartele şi deciziile Curţii De Conturi a României, Camera de Conturi Prahova, din anii 2013 şi 2015, Raportul de Inspecţie Fiscală al ANAF, DGRFP Ploieşti, emis în data de 28.06.2017, situaţia economico-financiară delicată din perioada anului 2016 – 2017, neîndeplinirea indicatorilor de performanţă, dar şi modul de structurare şi organizare a personalui din subordinea acestora.

Lucrările organelor de control din anii precedenţi alături de Raportul Curţii de Conturi a României, Camera de Conturi Prahova, încheiat la data de 14.03.2018, atestă argumentele sus-prezentate, astfel:

Măsura nr. II.4., Decizia nr. 81/2015 Camera de Conturi Prahova

„În cazul sumelor acordate directorului general în baza Contractului de mandat pentru activitatea desfășurată în anul 2013, în valoare de 37.100 lei, organele cu atribuții vor proceda la analiza legalității sumei acordate, în funcție de indicatorii de performanță recalculați cu influențele rezultate din corectarea abaterilor de la legalitate și regularitate produse în anul 2013, constatate la control. Recalcularea indicatorilor de performanță se va efectua după reconsiderarea operațiunilor financiar-contabile potrivit prevederilor H.C.L. nr.187/28.05.2014 cu consecință de modificare semnificativă a situațiilor financiare și implicit a indicatorilor de performanță, și după finalizarea controlului efectuat de organele fiscale.”

V. Calitatea gestiunii economico – financiare

  1. Respectarea dispozițiilor legale privind realizarea indicatorilor din bugetele de venituri și cheltuieli aprobate

În anul 2015 factorii de conducere din cadrul entității nu au urmărit realizarea veniturilor la nivelul prognozat, situație care a condus la nerealizarea rezultatului brut al exercițiului financiar programat, astfel că la finele perioadei s-a înregistrat o valoare negativă a indicatorului de 143 mii lei.

Această situație s-a produs și ca urmare a faptului că:

– Consiliul de Administraţie al societăţii nu a monitorizat şi nu a evaluat în anul 2015 performanta Directorului General numit în baza contractului de mandat nr. 17967/13.08.2012;

– La data la care i-au fost delegate directorului general atribuţii de conducere a SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL în baza contractului de mandat încheiat cu Consiliul de Administraţie al societăţii, acesta a încheiat și contract individual de muncă cu Consiliul de Administraţie, contrar prevederilor codului muncii. (…)

3.1.2. Încheierea contractului de mandat/reprezentare

Menţionăm că la nivelul anului 2016, gradul de realizare a indicatorilor de performanţă a fost de 51% astfel cum rezultă din adresa înregistrată la entitatea verificată sub nr. 15769/01.09.2017, aspecte dezbătute şi în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 01.09.2017.

Cauzele care au condus la producerea abaterii de la legalitate şi regularitate prezentate sunt datorate necunoaşterii legislaţiei de către persoanele cu atribuţii în domeniul în care s-a constatat abaterea, precum şi dezinteresul manifestat de aceştia în realizarea obiectivelor societăţii. (…)

Consecinţa abaterilor identificate: necunoaşterea realizărilor relevante ale societăţii pe perioada mandatului, obţinute ca urmare a deciziilor luate; necunoaşterea eficienţei utilizării resurselor pentru generarea veniturilor, acoperirea costurilor şi obţinerea profitului; necunoaşterea nivelul de satisfacţie a clienţilor societăţii.

Persoanele cu atribuţii în domeniu sunt:

– Consiliul de Administraţie, care potrivit art. 9 alin. (2) lit. f) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, ”monitorizează şi evaluează performanţa directorilor”;  (…)

– Consiliul de Administraţie, care a dispus încheierea contractului individual de muncă nr. 262/13.08.2012, însuşit sub semnătură de președintele acestuia.

– Constantin Donald Nicolae – director general, care a acceptat încheierea în nume propriu, pe lângă contractul de mandat şi a contractului individual de muncă.

Măsurile luate de către entitatea verificată în timpul controlului: nu s-a mai impus luarea niciunei măsuri având în vedere modificarea conducerii societății (director general și consiliul de administrație) din anul 2017.

Recomandările auditorilor publici externi cu privire la măsurile concrete ce se impun a fi luate, în vederea înlăturării erorii/abaterii constatate:

Abaterea constatată a fost remediată prin încetarea contractului de mandat nr. 17967/13.08.2012. (…)

  1. Respectarea prevederilor legale privind fundamentarea, angajarea și plata cheltuielilor

5.3. În lunile aprilie și mai 2016 societatea a plătit fără bază legală directorului general de la acea dată suma de 26.536 lei. La expirarea contractului societatea a reținut suma acordată fără bază legală, drept pentru care în timpul controlului au fost calculate accesorii în sumă de 4.169,63 lei (la 28.02.2018).„- Raportul de Control al Camerei de Conturi Prahova, încheiat la data de 14.03.2018

VI. Modul de organizare a sistemului de control intern și a activității de audit intern

3.9.1 Modul de implementare a codului controlului intern managerial

În perioada verificată societatea nu a proiectat, organizat şi implementat un sistem de control intern managerial adaptat specificului activităţii, astfel încât acesta nu a fost în măsură să semnaleze managementului deficienţele, în vederea luării deciziilor care să preîntâmpine şi să corecteze în timp real erorile şi abaterile de la legalitate şi regularitate. (…)

Organizarea necorespunzătoare a controlului intern menține un risc ridicat al erorilor, nu furnizează o asigurare rezonabilă cu privire la atingerea obiectivelor de eficacitate și eficiență a funcționarii și explică în mare parte abaterile reținute în prezentul raport de control. „Raportul de Control al Camerei de Conturi Prahova, încheiat la data de 14.03.2018

“3.10.2. La control s-a constatat existenţa unor sentinţe definitive dispuse de instanţele de judecată în anii 2015 – 2016, pentru care entitatea verificată nu a dispus măsuri de executare în vederea recuperării creanţelor. (…) Cauza abaterii: funcționarea ineficientă a controlului intern. (…)

Consecinţa abaterii identificate este nerecuperarea creanțelor, existând riscul prescrierii dreptului de recuperare a acestora.

Persoanele cu atribuţii în domeniu sunt:

– Constantin Donald Nicolae – director general, numit prin Decizia C.A. nr. 17964/13.08.2012 și Decizia C.A. nr.97/01.08.2017 în funcție de la data de 13.08.2012-31.08.2017;

– Constantin Gheorghe – director executiv juridic, contencios și resurse umane, numit în baza Deciziei nr. 422/01.11.2012, în funcție de la data deciziei și până la data de 01.02.2018;” Raportul de Control al Camerei de Conturi Prahova, încheiat la data de 14.03.2018

Precizăm faptul că extrasele prezentate reprezintă o mică parte din numeroasele deficienţe de management ale fostei conduceri, constatate, pe perioade, ale organelor de control şi menţionăm faptul că Raportul de Control al Camerei de Conturi Prahova, încheiat la data de 14.03.2018 a vizat perioada 2015-2017, Consiliul de Administraţie numit prin Hotărârea AGA nr. 42/31.05.2017 nefiind considerat responsabil cu privire la nereguli în managementul exercitat.

Mai mult decât atât, această echipă, formată din cinci administratori cu studii fie în domeniul juridic, economic sau managerial a propus şi implementat un proiect de creștere a eficienței și calității serviciilor publice oferite de SGU Ploiești S.R.L., ţinând cont de potenţialul şi puterea de muncă a celor peste 600 de angajaţi ai societății, care au muncit cu devotament fără a fi remuneraţi pe perioada a două luni, perioadă deosebit de dificilă, depăşită prin eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale. Totodată, vă aducem la cunoștiință faptul că în ceea ce privește situația datoriilor societății, înregistrăm o scădere semnificativă a acestora, cu aproximativ 3 milioane lei. Datoriile au fost achitate în perioada octombrie 2017 – martie 2018 (în 6 luni).

Proiectul Consiliului de Administraţie vizează, îndeosebi, creşterea încasărilor din venituri proprii, astfel că, în prezent, din punct de vedere al acestora, societatea parcurge un trend ascendent, comparativ cu lunile ianuarie și februarie 2017, procentul fiind, in medie, de 63,84% creștere pentru perioada similară 2018:

– încasările din activitatea prestată în parcările publice cu plată au crescut, în prima perioadă a anului 2018 (noutate – abonamentele de parcare sunt marcate cu cod de bare, controlul şi monitorizarea realizându-se şi prin intermediul unei aplicaţii BI), cu un procent de 35,29% față de aceeaşi perioadă a anului trecut;

– încasările din activitatea de blocări-ridicări au crescut semnificativ, cu un procent de 267,25% față de ianuarie şi februarie 2017;

– încasările din activitatea desfăşurată în cadrul cimitirelor aflate în administrarea SGU Ploieşti S.R.L., înregistrează o creştere de 57,63%.

La începutul acestui an, am demarat o serie de activități de renovare a magazinelor proprii, prin intermediul cărora comercializăm materialul dendro-floricol, produs în serele societății (spre exemplu: magazinul din Cimitirul Viişoara). Precizăm, în acest sens, faptul că, la începutul lunii martie, au fost comercializate aranjamentele florale realizate de angajații noştri (1-8 martie 2018), la prețuri accesibile (15 lei-150 lei), variind în funcție de speciile folosite și mărimea aranjamentului, în funcţie de comenzi.

Discutăm despre măsuri care au vizat, inclusiv, o colectare productivă a încasărilor în scopul concretizării de investiţii în spaţiile admnistrate de SGU Ploieşti, aparţinând domeniului public al municipiului, din respect pentru cetăţeanul ploieştean.

Mesajul acestei echipe a SGU Ploieşti, în integralitatea sa, este unul de voinţa susţinută pentru redresarea acestei societăţi, care are obligaţia de a oferi ploieștenilor un nivel ridicat de calitate a vieţii urbane, la standarde europene. Aceste obiective nu pot fi uşor atinse în situaţia actuală, însă informaţiile puse la dispoziţie indică evidenţa faptului că, astăzi, SGU Ploieşti S.R.L. are capacitatea de a se dezvolta prin intermediul implementării unei viziuni coerente la nivelul managementului strategic, tehnic şi operaţional, lăsând în urma practica vechilor conduceri care, ca urmare a neexercitării tuturor obligaţiilor manageriale, şi-au desfăşurat activitatea fără a respecta principiile economicităţii şi eficienţei, obligatorii pentru rentabilizarea, creşterea calităţii serviciilor de întreţinere şi administrare a patrimoniului concesionat.

     SGU Ploiești aduce la cunoștința celor interesați că eliberarea legitimațiilor de parcare se va realiza în conformitate cu actele normative și legislația în vigoare, respectiv HCL nr. 263/2013 și Legea nr. 448/2006 – privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

     Astfel, eliberarea abonamentelor pentru staționarea în parcările cu plată, administrate de societatea noastră, se va face în baza unui tarif de 1,50 lei/oră (nu mai puțin de 8 ore/zi, 21 de zile lucrătoare/lună – 250 lei/abonament), atât pentru persoane fizice cât și pentru persoane juridice.

     În același timp, precizăm faptul că gratuitatea revine, potrivit legislației menționate mai sus, riveranilor, persoanelor cu dizabilități, precum și autovehiculelor de intervenție (Ambulanța, Poliția, Pompierii).

     Pentru obţinerea mai multor detalii în acest sens, vă rugăm să apelaţi numărul de telefon 0244.52 52 52, interior 115.

 

Director general,

Ovidiu Negulescu

În calitate de Director General al Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL, aduc la cunoștința opiniei publice faptul că astăzi, miercuri, 11.10.2017, planul de redresare financiară și cererea de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale ale societății noastre au fost aprobate de către ANAF Prahova, astfel încât, odată cu deblocarea conturilor bancare, Direcția Economică va proceda la plata salariilor aferente lunii august 2017 către angajații unității.

În toată această perioadă, de la momentul la care am preluat mandatul provizoriu de management, am fost pus în situația de a găsi soluții urgente la probleme despre care nu am avut cunoștință, considerând că rezolvarea acestora are întâietate în fața acțiunilor de dezmințire a acuzațiilor publicate în diferitele articole de presă, menite a discredita acțiunile mele și societatea, împotriva stabilității și bunei desfășurări a activității SGU Ploiești S.R.L.

Pe această cale, țin să îi asigur pe angajații societății noastre că vineri, 13.10.2017, vor încasa salariul aferent lunii august 2017, iar în cursul săptămânii viitoare vor fi emise și salariile aferente lunii septembrie 2017. De asemenea, închei prin a mulțumi fiecărui angajat în parte pentru profesionalismul, înțelegerea și comportamentul complet asumat față de buna funcționare a societății, dovedite în această perioadă extrem de dificilă pentru dumnealor și familiile acestora. În fata dumnealor, mă înclin!

Directorul General al S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA Ploiesti S.R.L. aduce la cunostinta publica faptul ca afirmatiile primarului Municipiului Ploiesti, domnul Dobre Adrian, publicate in ziarul Observatorul Prahovean, cu privire la respingerea documentatiei pentru evaluarea bunurilor ce apartin societatii, in vederea obtinerii esalonarii datoriei catre ANAF, motivate de faptul ca mijloacele fixe asupra carora urmeaza a se constitui garantiile (garduri, roaba, clopotnita) sunt contrare realitatii.

Astfel, in conformitate cu prevederile art.6, alin.(9) din O.M.F.P.nr.90/2016 pentru aprobarea continutului cererii de acordare a esalonarii la plata si a documentelor anexate acesteia, care prevede:

“(9) În cazul bunurilor oferite drept garanție potrivit art. 193 alin. (6) lit. c) și d) din lege, debitorul trebuie să prezinte următoarele documente:

  1. a) actul de proprietate asupra bunului;
  2. b) raportul de evaluare a bunului;
  3. c) extrasul de carte funciară actualizat, în cazul bunurilor imobile;
  4. d) extrasul actualizat de la Arhiva de Garanții Reale Mobiliare, în cazul bunurilor mobile;
  5. e) fișa mijloacelor fixe.

(10) Raportul de evaluare se întocmește de un expert evaluator independent, autorizat în condițiile legii, iar costul evaluării se suportă de către debitor.”, am procedat la depunerea documentatiei necesare (05.10.2017), conform prevederilor legale.

De asemenea, la articolul 5, alin. 16 “Inaintea emiterii deciziei de respingere a cererii de acordare a esalonarilor la plata a obligatiilor fiscale, organul fiscal competent efectueaza audierea debitorului, potrivit art..9 din lege. In acest caz, organul fiscal competent va intocmi un proces-verbal de audiere.”, pana la data intocmirii prezentului comunicat nu s-a primit o astfel de decizie din partea ANAF.

In fapt, in urma discutiilor avute cu inspectorul fiscal care se ocupa de solutionarea cererii, ni s-a solicitat registrul imobilizarilor si balanta de verificare, pentru a fi identificate bunurile care pot face obiectul garantiei.

In opinia mea, edilul Ploiestiului Adrian Dobre ar trebui sa se informeze corect inainte de a lansa in spatiul public astfel de declaratii neconforme cu realitatea care conduc la amplificarea tensiunilor deja create in randul salariatilor SGU.

Avand in vedere faptul ca in acest moment nu avem o decizie de respingere din partea ANAF Prahova cu privire la solicitarea de esalonare a datoriilor, iar in spatiul public, Primarul municipiului Ploiesti, Adrian Dobre, a afirmat ca aceasta solicitare a fost respinsa, ii solicit sa isi ceara scuze fata de cei peste 700 de salariati ai societatii, care, prin conferinta de presa sustinuta de edil si, totodata, prin notorietatea acestuia au fost informati eronat in ceea ce priveste situatia actuala si reala de la SGU Ploiesti.

Atasez acestui comunicat documente ce stau la baza celor sustinute de mine, Ovidiu Negulescu director general SGU Ploiesti.

06.10.2017

 

 

 

 

 

Descarca document

 

 

Descarca document