ANUNŢ DE RECRUTARE PENTRU POZIŢIA DE DIRECTOR ECONOMIC AI S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. PLOIEȘTI

Comitetul de Nominalizare și Remunerare constituit în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană S.R.L. anunţă declanşarea procedurii de recrutare și selecție de candidaţi pentru nominalizarea în vederea numirii Directorului Economic al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană S.R.L. Procesul de recrutare și selecţie are ca scop identificarea, recrutarea și selectarea celor mai potriviti candidati pentru ocuparea postului anterior menționat. Acest proces de recrutare și selecție se derulează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea  nr. 111/2016 și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,  precum și cu cele ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și ale Legii 46/2008.

 1. PROCESUL DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE
  ETAPA DURATA estimată DERULARE REZULTAT
1. Depunerea dosarelor de candidatură 30 de zile de la data publicării anunțului Candidaţii depun, atât în format fizic, cât şi electronic, toate documentele cerute în dosarul de candidatură. Lista lungă provizorie
2. Evaluarea dosarului de candidatură 2 zile de la data expirării anunțului de recrutare Evaluăm conformitatea administrativă a dosarelor şi eligibilitatea candidaturilor. În caz de neclarităţi solicităm candidaţilor clarificări. Lista lungă definitivă
3. Selecţia iniţială 10 zile de la data elaborării listei lungi Candidaţii aflaţi pe lista lungă definitivă vor parcurge  și apoi vor fi intervievați. Se face o primă evaluare a competenţelor şi trăsăturilor şi o primă ierarhizare a candidaţilor. Lista scurtă
4. Selecţia finală 5 – 8 zile de la data finalizării etapei de selecție inițială În această etapă evaluăm competenţele şi trăsăturile candidaţilor, atât pe baza interviului cât şi a declaraţiei de intenţie. La final se elaborează lista ierarhizată a candidaţilor din care se vor face propunerile de nominalizare. Propunerile de nominalizare

Toate aceste etape sunt eliminatorii.

Candidaţii vor fi informaţi în mod operativ şi transparent, telefonic şi pe e-mail, referitor la eventualele schimbări apărute în planul de derulare  a acestor etape, precum şi de rezultatele obţinute de fiecare dintre ei pe fiecare etapă a acestui proces.

Graficul de derulare a procesului de recrutare și selecţie la zi va fi postat şi pe pagina de internet https://www.sguploiesti.ro

 1. CONDIȚII DE PARTICIPARE

Candidatul pe care dorim sa îl identificăm în procesul de selecție pentru a fi nominalizati în vederea numirii Directorului Economic la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană S.R.L. Ploiești trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerinţe generale:

 1. au cetățenie română sau cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene, cu condiția să aibă domiciliul în România;
 2. cunosc foarte bine limba română (scris și vorbit);
 3. nu se află în conflict de interese care să îi(le) facă incompatibili(e) cu exercitarea funcției;
 4. nu li s-a incetat CIM in ultimele 12 luni din motive imputabile, nu au fost revocati in ultimii 7 ani (funcționari publici) și nu au fost revocați de catre Consiliul de Administrație ca urmare a neindeplinirii indicatorilor de performanta in ultimii 5 ani;
 5. nu au fost condamnați(te) definitiv printr-o hotărâre judecătorească pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție şi de serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiuni de fals, infracțiuni contra patrimoniului, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancționarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanțării terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de legislația privind procedurile de prevenire a insolvenței si de insolvenţă care i-ar face incompatibili(e) cu exercitarea funcției;
 6. nu au făcut poliţie politică, așa cum este definită prin lege;
 7. îndeplinesc criteriile cerute prin O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 şi Hotărârea de Guvern nr. 722/2016;
 8. au capacitate deplină de exerciţiu;
 9. sunt apți din punct de vedere medical;

Candidatul pe care dorim sa îl identificăm în procesul de selecție pentru a fi nominalizati în vederea numirii Directorului Economic la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană S.R.L. Ploiești trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerinţe specifice:

 1. sunt absolvenți(te) ai (ale) unui program de studii superioare finalizat cu diplomă de licență (sau echivalent) în cadrul unei instituţii de învățământ superior in domeniul financiar contabil;
 2. au experiență profesională totală de minimum 10 ani;
 3. Au cel puțin 10 ani de experiență intr-un post de management in domeniul financiar – contabil.
 1. DEPUNEREA DOSARELOR DE CANDIDATURĂ

Dosarele de candidatură vor fi depuse până cel târziu în data de 22.05.2020, ora 10.00, pe suport hârtie, în plic închis şi sigilat, pe care se va menţiona următorul text: „Candidatură pentru postul de Director Economic al S.C. Servicii de Gospodarire Urbana S.R.L. Ploiesti  / [Numele şi Prenumele candidatului]” la sediul S.C. Servicii de Gospodarire Urbana S.R.L. Ploiesti  din Ploiesti, str. Str. Valeni Nr.32, Ploiesti, Prahova. Este obligatoriu ca dosarul de candidatură să fie trimis şi în format electronic, pe adresa de e-mail anabell.mantoiu@sguploiești.ro. Depunerea pe suport de hârtie si in format electronic a tuturor documentelor pentru candidatură este obligatorie. Dosarele de candidatură pe suport de hârtie pot fi depuse personal sau pot fi trimise prin poştă sau curier la adresa mai-sus menţionată. Mesajele e-mail de depunere a candidaturilor electronice, cât şi documentele ataşate vor trebui să conţină în mod obligatoriu numele şi prenumele candidatului, denumirea societatii, precum și numele postului pe care aplică.

 1. DOCUMENTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURII

Dosarul de candidatură va conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. Opis documente;
 2. Curriculum vitae, potrivit modelului comun european;
 3. Adeverință medicală;
 4. Cazierul judiciar;
 5. Cazier fiscal;
 6. Copii:
 7. Copia actului de identitate;
 8. Copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, doar în cazul în care numele de pe actele depuse este diferit de cel de pe actul de identitate;
 9. Copia diplomei de licenţă sau echivalentă;
 10. Copii ale documentelor care dovedesc experiența profesională cerută (obligatoriu extras Reges/Revisal și copie carnet de muncă, contracte de mandat/management, adeverințe eliberate de angajatori, etc.) si copii care atesta gradul profesional;
 11. Formulare:
 12. F1 – Cererea de înscriere;
 13. F2 – Declarație pe propria răspundere privind conformitatea documentelor şi informațiilor prezentate în dosar, lipsa conflictului de interese şi a situațiilor de incompatibilitate.
 14. F3 – Acordul cu privire la obținerea de date în vederea verificării informațiilor.
 15. F4 – Consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal.
 16. F5 – Declarația de interese.
 17. Declaratia de intentie

Modelele de formulare pot fi descărcate de pe pagina de internet https://www.sguploiesti.ro

În cazul în care unul sau mai multe dintre documentele menționate mai sus lipsește din dosarul de candidatură iar candidatul nu îl / le transmite în timp util, candidatura sa va fi respinsă.

 1. CRITERII DE SELECŢIE

Mai întâi în etapa de selecție inițială și apoi în cea de selecție finală, competențele candidaților și trăsăturile comportamentale vor fi evaluate. Principalele criterii de selecție folosite în aceste 2 etape sunt:

1.    COMPETENȚE A.   SPECIFICE SECTORULUI ECONOMIC
B.  DE IMPORTANȚĂ STRATEGICĂ
C.  DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ
D.  SOCIALE ȘI PERSONALE
2.    EXPERIENȚĂ E.  EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ RELEVANTĂ
3.    ALINIERE F.   ALINIERE CU SCRISOAREA DE AȘTEPTĂRI
4.    TRĂSĂTURI COMPORTAMENTALE COMPORTAMENT ȘI ATITUDINE SPECIFICĂ PROFILULUI DE DIRECTOR GENERAL
 1. ALTE INFORMAȚII
 2. Depunerea declarației de intenţie

Ca urmare a constatării cerințelor contextuale ale S.C. Servicii de Gospodarire Urbana S.R.L. și a integrării imperativelor strategice ale acesteia, am convenit ca declaraţia de intenţie să fie elaborată şi depusă odată cu dosarul de candidatură, în plic închis și sigilat, în plicul in care se depune dosarul de candidatură, pe care se va specifica „Declaraţie de Intenţie Director Economic Servicii de Gospodarire Urbana S.R.L. Nume_Prenume”. Numai declarațiile de intenție ale candidaţilor care se califică pe lista scurtă  vor fi desigilate și evaluate, urmând ca cele ale celorlalți candidați să le fie returnate acestora , la cerere, sigilate.

Pentru elaborarea acesteia candidaţii vor folosi Scrisoarea de Aşteptări publicată de către Municipiul Ploiesti pe pagina proprie de internet, precum și pe pagina de internet a Servicii de Gospodarire Urbana S.R.L. şi toate informaţiile publice disponibile despre contextul actual al companiei. Formatul declarației de intenţie trebuie să respecte prevederile HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

 1. Comunicarea cu candidaţii

Pe întreg parcursul acestui proces de selecţie, comunicarea cu candidaţii se va face prin e-mail şi telefonic, de aceea este imperios necesar ca adresa de e-mail şi numărul de telefon trecute în CV să fie corecte.

Lista lungă, lista scurtă şi propunerile de nominalizare au caracter confidenţial şi nu vor fi publicate; rezultatele obţinute de candidaţi pe fiecare din etapele procesului de selecţie le vor fi comunicate acestora individual în modalitaţile descrise mai sus.

 1. Contestaţii

Legislaţia de guvernanţă corporativă a întreprinderilor publice nu prevede contestaţii. Totuşi, din dorința de a asigura maximă transparenţă a procesului de recrutare şi selecţie, vom răspunde prompt cererilor de clarificări formulate de către candidaţi, cu condiţia ca aceştia să solicite numai informaţii care se referă la candidatura lor şi care nu implică rezultatele obţinute de către ceilalţi candidaţi. Eventualele cereri de clarificări se depun la fel ca şi dosarele de candidatură și declaraţiile de intenţie, cu specificaţia pe plic „Cerere de clarificări privind rezultatele etapei de __(evaluare a dosarelor, sau selecţie initială sau selecţie finală) SGU Ploiesti_ Nume Prenume) iar documentul trimis prin e-mail va fi salvat cu titlul „Cerere clarificări Nume Prenume”.

Cererile de clarificări se depun în termen de maxim 24 de ore de la primirea rezultatelor.

 1. Protecția datelor personale

Acest proces de recrutare și selecție descris în detaliu mai sus, se va desfășura conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. În acest sens, se vor respecta următoarele:

 • Toți candidații își vor da acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
 • Toate datele personale pe care candidații le vor furniza vor fi accesibile si vor fi utilizate doar de către personalul expertului implicat in procesul de recrutare si selecție, dupa caz de către reprezentanții Servicii de Gospodarire Urbana S.R.L. implicați in procesul de recrutare și selecție și/sau reprezentanții în scopul selectării celui mai competent și mai motivat candidat care să ocupe funcția de Director General.
 • Toate datele personale furnizate de către candidați vor fi șterse la un an de la data nominalizării.
 • Cât timp datele personale ale candidaților se află în posesia noastră, nici o informație nu va fi pusă la dispoziția nici unei altei părți, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
 • Dacă doresc, candidații ne pot solicita în orice moment informații despre modul în care sunt păstrate și utilizate datele lor personale.
 • Oricând un candidat decide să se retragă din acest proces de recrutare și selecție, ne vom asigura că datele sale personale vor fi șterse din baza noastră de date în conformitate cu prevederile legale în domeniu.