Consiliul de Administrație al S.C Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L organizează concurs în conformitate cu Legea 111/ 2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice pentru ocuparea postului de Director Economic.

Condiții de participare la concurs
Candidații care doresc să participe la concurs, trebuie:
a)    să aibă cetățenie română sau a altor state membre ale Uniunii Europene și domiciliul în România;
b)    să cunoască limba română (vorbit și scris);
c)    să aibă capacitate deplină de exercițiu;
d)    să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează;
e)    să aibă studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență;
f)    să nu fi fost destituit(ă) dintr-o funcție de conducere din cadrul unor întreprinderi de stat, cu capital majoritar de stat sau societati comerciale private in ultimii 7 ani;
g)    să nu dețină funcții de conducere într-un partid politic;
h)    să nu se afle în conflict de interese care să îl/ o facă incompatibil(ă) cu funcția pentru care candidează;
i)    să nu aibă antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
j)    să nu fi desfășurat activitate de poliție politică, așa cum este definită prin lege;
k)    să aibă experiență în funcții de conducere a unor instituții și întreprinderi publice sau societăți comerciale din sectorul privat de minim 3 ani.
l)    Să aibă experiență în domeniul economic/ financiar/ contabilitate de minim 7 ani.

Concursul pentru ocuparea postului de Director Economic se va desfășura după cum urmează :
A. Depunerea, evaluarea și selecția dosarelor de candidatură
Dosarele candidaților care aplică pentru postul de Director Economic trebuie să conțină:

a)    OPIS documente;
b)    Cerere de înscriere;
c)    Copia actului de identitate;
d)    Copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, doar în cazul în care numele din actele depuse este diferit de cel din actul de identitate;
e)    Copia diplomei de licență, masterat;
f)    Curriculum Vitae, conform modelului european in care sa mentioneze si adresa de email
g)    Copii ale documentelor care atestă experiența cerută (carnet de muncă, extras din Registrul General de Evidență a Salariaților, contract de mandat/ management, adeverințe eliberate de angajatori, etc.);
h)    Cazierul judiciar;
i)    Adeverință medicală si aviz psihologic;
j)    Formulare:
•    Declarația pe propria răspundere privind conformitatea documentelor și informațiilor prezentate în dosar, lipsa conflictului de interese și a situațiilor de incompatibilitate;
•    Acordul cu privire la obținerea de date în vederea verificării informațiilor;
•    Consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal;
•    Declarația de interese.

Această etapă este eliminatorie.
Organizarea și derularea acestei etape este integral responsabilitatea Comisiei de recrutare, selecție dosare din cadrul SGU Ploiești.
Candidații ale căror dosare au fost admise vor fi nominalizați pe lista elaborată și submisă Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al SGU Ploiesti.
Fiecărui candidat i se va comunica dacă în urma evaluării dosarului a fost selectat.

Pentru participarea la procesul de selecție pentru funcția de Director Economic al SGU Ploiești candidații trebuie să depună un dosar de candidatură care să conțină documentele menționate la punctul A. Formularele de la punctul A (cererea de înscriere, declarația pe proprie răspundere, acordul cu privire la obținerea de date, declarație de interese) pot fi descărcate în formă editabilă de la adresa virtuală a instituției https://www.sguploiesti.ro și salvate cu numele candidatului.
Documentele prevăzute la punctele c) – e) din cuprinsul dosarului, trebuie să poarte inscripția “conform cu originalul” și semnătura candidatului, documentele originale vor fi furnizate la cerere.

Dosarele vor fi depuse în perioada 01.02.2018 – 02.03.2018, la sediul SGU Ploiesti, din Ploiești,
Str. Văleni, nr. 32, în zilele lucrătoare, între orele 08:00 -16:00 (L-J) și 08:00-14:00 (V), în plic închis și prin e-mail la secretariat@sguploiesti.ro. Pe plic se vor menționa: “Candidatură pentru postul de Director Economic al SGU Ploiesti/ Nume și prenume candidat/. A nu se deschide până la data stabilită pentru evaluarea conformității administrative a dosarelor și eligibilității candidaților”. Mesajele pe e-mail vor avea titlul: “Candidatură DE_SGU/ Nume_Prenume_”

B. Selecția inițială
Această etapă constă în:
a.    Evaluarea candidatului de către Comitetul de Audit;
b.    Interviu de selecție inițială.
În cadrul acestei etape se evaluează competențele generale ale candidaților pentru postul de
Director Economic al SGU Ploiești.
Această etapă este eliminatorie.
Organizarea și derularea acestei etape este integral responsabilitate Comitetului de nominalizare și remunerare, care va submite Consiliului de Administrație lista scurtă cu maxim 5 propuneri.
Programarea candidaților de pe lista lungă se va face telefonic/ scris.
Fiecărui candidat i se va comunica rezultatul obținut.

C. Selecția finală
Această etapă constă în:
a.    Interviu de selecție finală.
Organizarea și derularea acestei etape este responsabilitatea Consiliului de Administrație al SGU Ploiești, care va derula și va puncta interviul de selecție finală și va decide asupra desemnării Directorului Economic.
Programarea candidaților din lista scurtă la interviul de selecție finală se va face telefonic/ scris.
Rezultatul selecției finale va fi comunicat fiecărui candidat.

Bibliografie:
1.    Legea contabilitatii nr. 82/ 1991 republicată;
2.    Ordinul nr. 2861/ 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
3.    Legea nr. 15/ 1994 republicată privind amortizarea capitalurilor imobilizat în active corporale și necorporale;
4.    Legea nr. 227/ 2015 actualizată privind Codul Fiscal;
5.    HG 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
6.    Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
7.    Legea nr. 111/ 2016 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
8.    Legea nr. 31/ 1990 actualizată a societăților comerciale;
9.    Ordonanța nr. 119/ 1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv;
10.    Ordin Nr. 923 /2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
11.    Hotărârea nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune;
12.    Legea nr. 53/2003 Codul Muncii – republicată.
13.    Ordonanța de urgență nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;
14.    Legea nr. 98/ 2016 privind achizițiile publice;
15.    OMFP nr. 1802/ 2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
16.    OG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;
17.    Decret nr. 209 / 1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa ale unitatilor socialiste;
18.    Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată;
19.    Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizațiilor socialiste;
20.    Ordin Nr. 2634/2015  privind documentele financiar-contabile.