Informare de presa 16.03.2018

În scopul unei informări complete și corecte a mass-media, în ceea ce privește situația reală a S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL, vă remitem următoarele precizări, în detaliu, pentru fiecare din aspectele prezentate în articolele de presă din ultima perioadă, în cadrul punctului de vedere redat mai jos:

Informare de presă

Urmare a articolelor publicate, în ultima perioadă, în presa locală, cu privire la situaţia societăţii denumită, în mod voit, “reţeta dezastrului”, “SGU pe copcă” şi nu numai, conducerea Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L.  informează cetăţenii municipiului Ploiești cu privire la datele reale care conturează direcţia, pe care societatea o susţine la acest moment.

În acest sens, Consiliul de Administraţie numit prin Hotărârea AGA nr. 42/31.05.2017, a constatat deficiențe grave de management, revocând din funcţie fostul Director General,
domnul Donald Constantin Nicolae, fostul Director Economic, doamna Elena Trican, şi fostul Director Juridic Contencios – Resurse Umane, domnul Gheorghe Constantin, având în vedere rapoartele şi deciziile Curţii De Conturi a României, Camera de Conturi Prahova, din anii 2013 şi 2015, Raportul de Inspecţie Fiscală al ANAF, DGRFP Ploieşti, emis în data de 28.06.2017, situaţia economico-financiară delicată din perioada anului 2016 – 2017, neîndeplinirea indicatorilor de performanţă, dar şi modul de structurare şi organizare a personalui din subordinea acestora.

Lucrările organelor de control din anii precedenţi alături de Raportul Curţii de Conturi a României, Camera de Conturi Prahova, încheiat la data de 14.03.2018, atestă argumentele sus-prezentate, astfel:

Măsura nr. II.4., Decizia nr. 81/2015 Camera de Conturi Prahova

„În cazul sumelor acordate directorului general în baza Contractului de mandat pentru activitatea desfășurată în anul 2013, în valoare de 37.100 lei, organele cu atribuții vor proceda la analiza legalității sumei acordate, în funcție de indicatorii de performanță recalculați cu influențele rezultate din corectarea abaterilor de la legalitate și regularitate produse în anul 2013, constatate la control. Recalcularea indicatorilor de performanță se va efectua după reconsiderarea operațiunilor financiar-contabile potrivit prevederilor H.C.L. nr.187/28.05.2014 cu consecință de modificare semnificativă a situațiilor financiare și implicit a indicatorilor de performanță, și după finalizarea controlului efectuat de organele fiscale.”

V. Calitatea gestiunii economico – financiare

  1. Respectarea dispozițiilor legale privind realizarea indicatorilor din bugetele de venituri și cheltuieli aprobate

În anul 2015 factorii de conducere din cadrul entității nu au urmărit realizarea veniturilor la nivelul prognozat, situație care a condus la nerealizarea rezultatului brut al exercițiului financiar programat, astfel că la finele perioadei s-a înregistrat o valoare negativă a indicatorului de 143 mii lei.

Această situație s-a produs și ca urmare a faptului că:

– Consiliul de Administraţie al societăţii nu a monitorizat şi nu a evaluat în anul 2015 performanta Directorului General numit în baza contractului de mandat nr. 17967/13.08.2012;

– La data la care i-au fost delegate directorului general atribuţii de conducere a SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL în baza contractului de mandat încheiat cu Consiliul de Administraţie al societăţii, acesta a încheiat și contract individual de muncă cu Consiliul de Administraţie, contrar prevederilor codului muncii. (…)

3.1.2. Încheierea contractului de mandat/reprezentare

Menţionăm că la nivelul anului 2016, gradul de realizare a indicatorilor de performanţă a fost de 51% astfel cum rezultă din adresa înregistrată la entitatea verificată sub nr. 15769/01.09.2017, aspecte dezbătute şi în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 01.09.2017.

Cauzele care au condus la producerea abaterii de la legalitate şi regularitate prezentate sunt datorate necunoaşterii legislaţiei de către persoanele cu atribuţii în domeniul în care s-a constatat abaterea, precum şi dezinteresul manifestat de aceştia în realizarea obiectivelor societăţii. (…)

Consecinţa abaterilor identificate: necunoaşterea realizărilor relevante ale societăţii pe perioada mandatului, obţinute ca urmare a deciziilor luate; necunoaşterea eficienţei utilizării resurselor pentru generarea veniturilor, acoperirea costurilor şi obţinerea profitului; necunoaşterea nivelul de satisfacţie a clienţilor societăţii.

Persoanele cu atribuţii în domeniu sunt:

– Consiliul de Administraţie, care potrivit art. 9 alin. (2) lit. f) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, ”monitorizează şi evaluează performanţa directorilor”;  (…)

– Consiliul de Administraţie, care a dispus încheierea contractului individual de muncă nr. 262/13.08.2012, însuşit sub semnătură de președintele acestuia.

– Constantin Donald Nicolae – director general, care a acceptat încheierea în nume propriu, pe lângă contractul de mandat şi a contractului individual de muncă.

Măsurile luate de către entitatea verificată în timpul controlului: nu s-a mai impus luarea niciunei măsuri având în vedere modificarea conducerii societății (director general și consiliul de administrație) din anul 2017.

Recomandările auditorilor publici externi cu privire la măsurile concrete ce se impun a fi luate, în vederea înlăturării erorii/abaterii constatate:

Abaterea constatată a fost remediată prin încetarea contractului de mandat nr. 17967/13.08.2012. (…)

  1. Respectarea prevederilor legale privind fundamentarea, angajarea și plata cheltuielilor

5.3. În lunile aprilie și mai 2016 societatea a plătit fără bază legală directorului general de la acea dată suma de 26.536 lei. La expirarea contractului societatea a reținut suma acordată fără bază legală, drept pentru care în timpul controlului au fost calculate accesorii în sumă de 4.169,63 lei (la 28.02.2018).„- Raportul de Control al Camerei de Conturi Prahova, încheiat la data de 14.03.2018

VI. Modul de organizare a sistemului de control intern și a activității de audit intern

3.9.1 Modul de implementare a codului controlului intern managerial

În perioada verificată societatea nu a proiectat, organizat şi implementat un sistem de control intern managerial adaptat specificului activităţii, astfel încât acesta nu a fost în măsură să semnaleze managementului deficienţele, în vederea luării deciziilor care să preîntâmpine şi să corecteze în timp real erorile şi abaterile de la legalitate şi regularitate. (…)

Organizarea necorespunzătoare a controlului intern menține un risc ridicat al erorilor, nu furnizează o asigurare rezonabilă cu privire la atingerea obiectivelor de eficacitate și eficiență a funcționarii și explică în mare parte abaterile reținute în prezentul raport de control. „Raportul de Control al Camerei de Conturi Prahova, încheiat la data de 14.03.2018

“3.10.2. La control s-a constatat existenţa unor sentinţe definitive dispuse de instanţele de judecată în anii 2015 – 2016, pentru care entitatea verificată nu a dispus măsuri de executare în vederea recuperării creanţelor. (…) Cauza abaterii: funcționarea ineficientă a controlului intern. (…)

Consecinţa abaterii identificate este nerecuperarea creanțelor, existând riscul prescrierii dreptului de recuperare a acestora.

Persoanele cu atribuţii în domeniu sunt:

– Constantin Donald Nicolae – director general, numit prin Decizia C.A. nr. 17964/13.08.2012 și Decizia C.A. nr.97/01.08.2017 în funcție de la data de 13.08.2012-31.08.2017;

– Constantin Gheorghe – director executiv juridic, contencios și resurse umane, numit în baza Deciziei nr. 422/01.11.2012, în funcție de la data deciziei și până la data de 01.02.2018;” Raportul de Control al Camerei de Conturi Prahova, încheiat la data de 14.03.2018

Precizăm faptul că extrasele prezentate reprezintă o mică parte din numeroasele deficienţe de management ale fostei conduceri, constatate, pe perioade, ale organelor de control şi menţionăm faptul că Raportul de Control al Camerei de Conturi Prahova, încheiat la data de 14.03.2018 a vizat perioada 2015-2017, Consiliul de Administraţie numit prin Hotărârea AGA nr. 42/31.05.2017 nefiind considerat responsabil cu privire la nereguli în managementul exercitat.

Mai mult decât atât, această echipă, formată din cinci administratori cu studii fie în domeniul juridic, economic sau managerial a propus şi implementat un proiect de creștere a eficienței și calității serviciilor publice oferite de SGU Ploiești S.R.L., ţinând cont de potenţialul şi puterea de muncă a celor peste 600 de angajaţi ai societății, care au muncit cu devotament fără a fi remuneraţi pe perioada a două luni, perioadă deosebit de dificilă, depăşită prin eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale. Totodată, vă aducem la cunoștiință faptul că în ceea ce privește situația datoriilor societății, înregistrăm o scădere semnificativă a acestora, cu aproximativ 3 milioane lei. Datoriile au fost achitate în perioada octombrie 2017 – martie 2018 (în 6 luni).

Proiectul Consiliului de Administraţie vizează, îndeosebi, creşterea încasărilor din venituri proprii, astfel că, în prezent, din punct de vedere al acestora, societatea parcurge un trend ascendent, comparativ cu lunile ianuarie și februarie 2017, procentul fiind, in medie, de 63,84% creștere pentru perioada similară 2018:

– încasările din activitatea prestată în parcările publice cu plată au crescut, în prima perioadă a anului 2018 (noutate – abonamentele de parcare sunt marcate cu cod de bare, controlul şi monitorizarea realizându-se şi prin intermediul unei aplicaţii BI), cu un procent de 35,29% față de aceeaşi perioadă a anului trecut;

– încasările din activitatea de blocări-ridicări au crescut semnificativ, cu un procent de 267,25% față de ianuarie şi februarie 2017;

– încasările din activitatea desfăşurată în cadrul cimitirelor aflate în administrarea SGU Ploieşti S.R.L., înregistrează o creştere de 57,63%.

La începutul acestui an, am demarat o serie de activități de renovare a magazinelor proprii, prin intermediul cărora comercializăm materialul dendro-floricol, produs în serele societății (spre exemplu: magazinul din Cimitirul Viişoara). Precizăm, în acest sens, faptul că, la începutul lunii martie, au fost comercializate aranjamentele florale realizate de angajații noştri (1-8 martie 2018), la prețuri accesibile (15 lei-150 lei), variind în funcție de speciile folosite și mărimea aranjamentului, în funcţie de comenzi.

Discutăm despre măsuri care au vizat, inclusiv, o colectare productivă a încasărilor în scopul concretizării de investiţii în spaţiile admnistrate de SGU Ploieşti, aparţinând domeniului public al municipiului, din respect pentru cetăţeanul ploieştean.

Mesajul acestei echipe a SGU Ploieşti, în integralitatea sa, este unul de voinţa susţinută pentru redresarea acestei societăţi, care are obligaţia de a oferi ploieștenilor un nivel ridicat de calitate a vieţii urbane, la standarde europene. Aceste obiective nu pot fi uşor atinse în situaţia actuală, însă informaţiile puse la dispoziţie indică evidenţa faptului că, astăzi, SGU Ploieşti S.R.L. are capacitatea de a se dezvolta prin intermediul implementării unei viziuni coerente la nivelul managementului strategic, tehnic şi operaţional, lăsând în urma practica vechilor conduceri care, ca urmare a neexercitării tuturor obligaţiilor manageriale, şi-au desfăşurat activitatea fără a respecta principiile economicităţii şi eficienţei, obligatorii pentru rentabilizarea, creşterea calităţii serviciilor de întreţinere şi administrare a patrimoniului concesionat.