Consiliul de Administrație al S.C Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L organizează concurs în conformitate cu Legea 111/ 2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice pentru ocuparea postului de Director General.

Condiții de participare la concurs

Candidații care doresc să participe la concurs, trebuie:

a) să aibă cetățenie română sau a altor state membre ale Uniunii Europene și domiciliul în România;

b) să cunoască limba română (vorbit și scris);

c) să aibă capacitate deplină de exercițiu;

d) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează;

e) să aibă studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență;

f) să nu fi fost destituit(ă) dintr-o funcție de conducere din cadrul unor întreprinderi de stat, cu capital majoritar de stat sau societati comerciale private in ultimii 7 ani;

g) să nu dețină funcții de conducere într-un partid politic;

h) să nu se afle în conflict de interese care să îl/ o facă incompatibil(ă) cu funcția pentru care candidează;

i) să nu aibă antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

j) să nu fi desfășurat activitate de poliție politică, așa cum este definită prin lege;

k) să aibă experiență în management, consultanță sau în activitate de conducere a unor instituții și întreprinderi publice sau societăți comerciale din sectorul privat de minim 5 ani.

Concursul pentru ocuparea postului de Director General se va desfășura după cum urmează :

A. Depunerea, evaluarea și selecția dosarelor de candidatură

Dosarele candidaților care aplică pentru postul de Director General trebuie să conțină:

a) OPIS documente;

b) Cerere de înscriere;

c) Copia actului de identitate;

d) Copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, doar în cazul în care numele din actele depuse este diferit de cel din actul de identitate;

e)  Copia diplomei de licență, masterat;

f) Curriculum Vitae, conform modelului european in care sa mentioneze si adresa de email;

g)  Copii ale documentelor care atestă experiența cerută (carnet de muncă, extras din Registrul General de Evidență a Salariaților, contract de mandat/management, adeverințe eliberate de angajatori, etc.);

h) Cazierul judiciar;

i) Adeverință medicală si aviz psihologic;

j) Declarație de intenție conform prevederilor cap. 2 din Anexa 1D din HG 722/ 2016;

k) Formulare:

 • Declarația pe propria răspundere privind conformitatea documentelor și informațiilor prezentate în dosar, lipsa conflictului de interese și a situațiilor de incompatibilitate;
 • Acordul cu privire la obținerea de date în vederea verificării informațiilor;
 • Consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal;

Declarația de interese.

Această etapă este eliminatorie.

Organizarea și derularea acestei etape este integral responsabilitatea Comisiei de recrutare, selecție dosare din cadrul SGU Ploiești.

Candidații ale căror dosare au fost admise vor fi nominalizați pe lista elaborată și submisă Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al SGU Ploiești S.R.L.

Fiecărui candidat i se va comunica dacă în urma evaluării dosarului a fost selectat.

Pentru participarea la procesul de selecție pentru funcția de Director General al SGU Ploiești S.R.L. candidații trebuie să depună un dosar de candidatură care să conțină documentele menționate la punctul A. Formularele de la punctul A (cererea de înscriere, declarația pe proprie răspundere, acordul cu privire la obținerea de date, declarație de interese) pot fi descărcate în formă editabilă de la adresa virtuală a instituției https://www.sguploiesti.ro și salvate cu numele candidatului.

Documentele prevăzute la punctele c) – e) din cuprinsul dosarului, trebuie să poarte inscripția “conform cu originalul” și semnătura candidatului, documentele originale furnizate la cerere.

Declarațiile de intenție, redactate conform H.G. 722/ 2016 vor fi depuse în plic sigilat, pe care se va scrie numele candidatului și mențiunea “A nu se deschide până la data selecției finale”. Acest plic va fi introdus în plicul în care se va depune întregul dosar. Declarațiile de intenție ale candidaților ale căror dosare vor fi respinse, sau a căror candidatură va fi respinsă în etapa de selecție inițială vor fi returnate acestora sigilate. Se vor deschide doar declarațiile de intenție ale candidaților declarați admiși la sfârșitul etapei de selecție inițială.

Dosarele vor fi depuse în perioada 01.11.2017 – 29.11.2017, la sediul SGU Ploiesti S.R.L., din Ploiești, Str. Văleni, nr. 32, în zilele lucrătoare, între orele 08:00 -16:00 (L-J) și 08:00-14:00 (V), în plic închis sau prin poștă la adresa SGU Ploiești S.R.L. și prin e-mail la secretariat@sguploiesti.ro. Pe plic se vor menționa: “Candidatură pentru postul de Director General al SGU Ploiesti S.R.L./ Nume și prenume candidat. A nu se deschide până la data stabilită pentru evaluarea conformității administrative a dosarelor și eligibilității candidaților”. Mesajele pe e-mail vor avea titlul: “Candidatură DG_SGU/ Nume_Prenume_”

B. Selecția inițială

Această etapă constă în:

a. Evaluarea candidatului de către Comitetul de nominalizare și remunerare, pe baza unui Proiect, pe o temă dată.

b. Interviu de selecție inițială

În cadrul acestei etape se evaluează competențele generale ale candidaților pentru postul de

Director General al SGU Ploiești S.R.L..

Competențe generale evaluate pentru postul de Director General:

 1. Capacitatea de monitorizare și control;
 2. Capacitatea de a gestiona situațiile de criză;
 3. Capacitatea de a gestiona schimbarea;
 4. Capacitatea de a comunica în scris și oral la nivelul cerințelor funcției;
 5. Capacitatea de a reprezenta regia cu succes în diferite medii;
 6. Capacitatea de planificare;
 7. Capacitatea de a gestiona procese, organizare;
 8. Capacitatea de leadership ( conducere);
 9. Capaciatatea de a gestiona climatul social și dialogul social;
 10. Gestionarea costurilor;
 11. Abilitați sociale și tehnici de negociere;
 12. Identificarea și gestionarea talentelor.

Această etapă este eliminatorie.

Organizarea și derularea acestei etape este integral responsabilitatea Comitetului de nominalizare și remunerare, care va submite Consiliului de Administrație lista scurtă cu maxim 5 propuneri.

Programarea candidaților de pe lista lungă la interviu și probele de concurs se va face telefonic/ scris.

Fiecărui candidat i se va comunica rezultatul obținut.

C. Selecția finală

Această etapă constă în:

a) Evaluarea declarației de intenție;

b) Interviu de selecție finală.

În cadrul acestei etape se evaluează competențele profesionale specifice candidaților pentru postul de Director General al SGU Ploiești.

Competențe profesionale specifice evaluate pentru postul de Director General:

 1. Capacitatea de a elabora strategii, planuri strategice și planuri de acțiune care să asigure îndeplinirea misiunii organizației, precum și de a asigura integrarea acestora în interiorul organizației;
 2. Capacitatea de a elabora și operaționaliza acțiuni și măsuri strategice de management referitoare la organizarea și maximizarea eficienței SGU Ploiești;
 3. Capacitatea de a identifica și operaționaliza soluții manageriale în vederea creșterii nivelului de performanța al SGU Ploiești;
 4. Capacitatea de identificare și implementare a măsurilor de optimizare a costurilor, cât și identificarea și atragerea de fonduri externe pentru SGU Ploiești;
 5. Capacitatea de identificare și operaționalizare măsuri privind creșterea profitului SGU Ploiești;
 6. Capacitatea de identificare și optimizare a măsurilor privind dialogul și climatul social;
 7. Capacitatea de a gestiona competent relația SGU Ploiești cu toți factorii interesați, privați sau publice, inclusiv cu societatea civilă

Organizarea și derularea acestei etape este responsabilitatea Consiliului de Administrație al SGU Ploiești, care va evalua declarațiile de intenție, va derula și va puncta interviul de selecție finală și va decide asupra desemnării Directorului General.

Programarea candidaților din lista scurtă la interviul de selecție finală se va face telefonic/ scris.

Rezultatul selecției finale va fi comunicat fiecărui candidat.