S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. recruteaza – Consilier juridic

S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de CONSILIER-JURIDIC (cod COR 261103), cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, in cadrul Compartimentului Corp Control.

Interviul se va sustine in data de 03.02.2017, ora.10.00.

Conditii /aptitudini profesionale:

 • Pregatire profesionala superioara de specialitate;
 • Solide cunostinte juridice;
 • Minim 3 ani vechime in specialitate;
 • Sa fie apt medical pentru exercitarea functiei;
 • Capacitate de analiza si sinteza;
 • Sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie;
 • Initiativa, punctualitate, rapiditate in gandire, putere de concentrare, obiectivitate.

Activitati desfasurate :

 • Verifica conformarea personalului la normele de conduita stipulate in Regulamentul Intern, precum si la criteriile de imagine ale insitutiei;
 • In cazul constatarii abaterilor de la legalitate, propune masuri pentru repararea prejudiciului produs si protejarea patrimoniului, in conformitate cu prevederile OG nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Controleaza si monitorizeaza activitatea desfasurata de toate compartimentele societatii, sub aspectul legalitatii, oportunitatii si integritatii profesionale;
 • In urma monitorizarii si controlului, in functie de constatari intocmeste urmatoarele inscrisuri destinate Directorului General: rapoarte, rapoarte de revizie, procese verbale de inspectie, note de constatare, informari, situatii, sinteze;
 • Emite propuneri cu  privire la perfectionarea, modificarea,  sau introducerea de noi norme, instructiuni si metodologii, rezultate in urma activitatilor specifice de control;
 • Elaboreaza si revizuieste proiectul planului de control si-l supune spre aprobare Directorului General, in conformitate cu legislatia in vigoare;
 • Propune masuri de corectare a neconformitatilor sesizate in urma controlului si propune cercetarea disciplinara a personalului raspunzator;
 • Sustine sesizarile cand este convocat in cadrul Comisiei de disciplina pentru cercetarea personalului suspectat de incalcarea prevederilor Regulamentului Intern;
 • Răspunde de aplicarea prevederilor legale în vigoare si de indeplinirea indicatorilor de performanta specifici activitatii desfasurate;

Candidatii trebuie sa depuna dosarul de concurs, care va contine in mod OBLIGATORIU urmatoarele documente:

 • cerere pentru inscriere la concurs;
 • copie act de identitate;
 • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 • curriculum vitae;
 • copii documente care sa ateste nivelul studiilor
 • copie carnet de munca sau alte adeverinte din care sa reiasa vechimea in specialitate;
 • cazier judiciar.

Documentele se vor depune la registratura societatii din str Valeni, nr 32.

Data limita de depunere a dosarelor de concurs: 02.02.2017, ora 16.30.

Relatii suplimentare in legatura cu conditiile de participare si actele necesare inscrierii la concurs pot fi obtinute la telefonul 0244/525.252 interior 118 – Compartimentul Resurse Umane.